ทำพาสปอร์ตแรงงานต่างด้าว พม่า กัมพูชา ลาว {MOU} ให้คำปรึกษา ฟรี
ทำพาสปอร์ตแรงงานต่างด้าว พม่า กัมพูชา ลาว {MOU} ให้คำปรึกษา ฟรี
  หน้าแรก  |   เกี่ยวกับเรา  |   ติดต่อเรา  |  mou 4 ปี  |  mou 2 ปี  |  คนใหม่  |   เข้าสู่ระบบผู้ดูแลเว็บ  


11 เมษายน 2564
หมวดหมู่สินค้า
DVD ซีรี่ย์เกาหลี ญี่ปุ่น..

หมวดหมู่ย่อยแรงงาน 3 สัญชาติขึ้นทะเบียนพืช6ชนิดทำอาหาร​ไก่​ไข่​ กินแล้วไข่ดกๆหนึ่งไม้หมอน หนึ่งชีวิต เชลย : ไม้หมอนสุดท้าย บนทางสายมรณะเมียนมาร์พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานวีดิทัศน์ โครงการศึกษาและ ออกแบบวางผังชุมชน ชายแดน บ้านน้ำพุร้อน กาญจนบุรีลงทุนพม่าต้องเตรียม ตัวอย่างไร?นักลงทุน แห่ทำธุรกิจที่ พม่า
ระบบอนุญาตทำงานของคน ต่างด้าว (3 สัญชาติ) ทาง อิเล็กทรอนิกส์


จำนวนผู้เข้าชม : 0001121481

ทำพาสปอร์ตแรงงานต่างด้าว พม่า กัมพูชา ลาว {MOU} ให้คำปรึกษา ฟรี

คนใหม่
ข้อควรรู้เรื่องเงินประกัน MOU 

การคืนเงินประกันค่าใช้จ่ายในการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
1. สิทธิในการขอคืนเงินประกัน
ลูกจ้างซึ่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักร โดยค่าใช้จ่ายของตนเองทุกคน

2. หน้าที่ของนายทะเบียน
คืนเงินประกันค่าใช้จ่ายฯให้แก่ลูกจ้างภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับคําร้องหรือหนังสือ
แจ้งการขอคืนเงินฯ ในกรณีที่นายทะเบียนคืนเงินประกันค่าใช้จ่ายฯให้แก่ลูกจ้าง หากพ้น
กําหนดเวลาดังกล่าว นายทะเบียนต้องคืนเงินต้นพร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ครบกําหนด 30 วัน ดังกล่าวจนถึงวันที่คืนเงินประกันให้ลูกจ้าง

3. วิธีการขอคืนเงินประกัน ประกอบด้วย 3 วิธีได้แก่

3.1. ขอคืนล่วงหน้าก่อนวันเดินทางกลับออกไปนอกราชอาณาจักร ยื่นหนังสือแจ้งความประสงค์
ล่วงหน้าเพื่อขอคืนเงินประกันค่าใช้จ่ายในการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร (ก.ต.2)
ก่อนเดินทางกลับฯไม่น้อยกว่า 15 วัน

3.2. ขอคืน ณ วันเดินทางกลับออกไปนอกราชอาณาจักร ยื่นแบบคําร้องขอคืนเงินประกัน
ค่าใช้จ่ายในการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร (ก.ต.1) ต่อนายทะเบียนในวันที่
เดินทางกลับออกไปนอกราชอาณาจักร ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง

3.3. ขอคืนเงินประกันค่าใช้จ่ายหลังจากเดินทางกลับออกไปนอกราชอาณาจักรแล้ว
ยื่นแบบคําร้องขอคืนเงินประกันค่าใช้จ่ายในการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร (ก.ต.1)
ต่อนายทะเบียน ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง หรือโดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ
ไปยังสํานักงานกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร

สามารถอ่าน ฉบับเต็มได้ที่นี่ เงินประกันแรงงานต่างด้าว
  DESIGN & DEVELOP BY NAXZA WEB HOSTING :   NAXZA Mall MARKET PLACE